O nama

Sindikat administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima (dalje u tekstu: Sindikat) je dobrovoljna strukovna udruga radnika osnovana kao pravna osoba za sve zaposlene na administrativno – tehničkim i ostalim poslovima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj, neovisna od bilo koje lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, poslodavaca, političkih stranaka, vjerskih i komercijalnih organizacija.

Sindikat je osnovan 2016. godine u Učeničkom domu Virovitica. Glavni razlog za osnivanje sindikata je višegodišnja marginalizacija administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima od strane svih vlasti do sada te pasivnost ostalih sindikata koji djeluju u sustavu obrazovanja na konkretne probleme s kojima se susreću radnici na administrativno – tehničkim poslovima. Smatramo da drugi sindikati ne mogu istinski pomiriti interese i probleme naše grupacije s drugim grupacijama npr. profesora i nastavnika u osnovnim i srednjim školama za koje primarno postoje i predstavljaju većinu te da svoja prava i zaštitu postojećih prava možemo jedino i isključivo ostvariti kroz sindikat koji će istinski zastupati administrativno – tehničko osoblje.

Glavna načela Sindikata temelje se na idealima socijalne pravde, jednakosti svih pred zakonom, demokracije i vladavine prava.

Polazna osnova Sindikata temelji se uvijek na načelu neovisnosti, nepristranosti i neutralnosti u odnosu na političke stranke te ostale organizacije i uprave. Uvijek kada je to u interesu članova Sindikata potiče se načelo slobode udruživanja sa drugim sindikalnim organizacijama radi lakšeg ostvarivanja interesa Sindikata.

Odnosima između članova Sindikata temelje se na sindikalnoj solidarnosti i uzajamnoj pomoći, toleranciji, kolegijalnosti i prihvaćanju demokratskih vrijednosti i standarda ponašanja.

Ciljevi rada i svrha Sindikata, sukladno Statutu, su:

 1. borba svim demokratskim i zakonitim sredstvima za pravične plaće i bolji materijalni i socijalni status administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima;
 2. borba svim demokratskim i zakonitim sredstvima protiv sprečavanje izdvajanja pratećih i neosnovnih djelatnosti iz djelatnosti odgoja i obrazovanja;
 3. zaštita dostojanstva i ugleda radnika zaposlenih na administrativno – tehničkim poslovima u školama i učeničkim domovima;
 4. zalaganje za unaprjeđenje materijalnih uvjeta rada administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima;
 5. sklapanje kolektivnih ugovora;
 6. vođenje brige o stalnoj i kontinuiranoj edukaciji i osposobljavanju sindikalnih povjerenika na području djelovanja Sindikata;
 7. sudjelovanje i osnaživanje u razvitku sindikalne i društveno – socijalne svijesti u Republici Hrvatskoj;
 8. promicanje partnerstva i jačanje kapaciteta sindikalnih organizacija na zajedničku dobrobit;
 9. promicanje socijalne i ekonomske jednakosti, jačanje socijalne kohezije, te borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti;
 10. širenjem svijesti o ljudskim pravima i promicanje demokracije te dosljednom poštivanju načela vladavine prava i pravne države.

Djelatnosti Sindikata su:

 1. sudjelovanje u pregovorima za sklapanje kolektivnih ugovora od interesa za članove Sindikata te sklapanje kolektivnih ugovora;
 2. pružanje besplatne pravne pomoć i pravne zaštite u području radnog prava i kolektivnih ugovora za sve članove Sindikata;
 3. provođenje štrajka i prosvjeda sukladno odredbama Zakona i ovog Statuta;
 4. sudjelovanje u javnim raspravama oko donošenja zakona i podzakonskih akata koji se odnose na administrativno – tehničko osoblje u školama i učeničkim domovima;
 5. izdavanje knjiga, časopisa i letaka, održavanje javnih prezentacija, tribina, seminara, savjetovanja i skupova;
 6. provođenje peticija i anketa iz područja djelovanja Sindikata;
 7. komercijalni poslovi za članove sindikata;
 8. ostali načini pomoći članstvu Sindikata u skladu s financijskim mogućnostima Sindikata;
 9. suradnja sa drugim srodnim sindikatima i organizacijama, uključujući međunarodnu suradnju;
 10. ostali poslovi koji proizlaze iz načela i ciljeva rada i svrhe Sindikata.

 

Predsjednik Sindikata:

Mario Jakša, mag.iur.

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme