Tajnik/ca ustanove nije u obvezi sudjelovati i voditi zapisnik na sjednici školskog/domskog odbora

U posljednje vrijeme pojavilo se niz upita od strane članova sindikata, koji su zaposleni na radnim mjestima tajnika/ce srednjoškolske ustanove, u vezi obveze sudjelovanja na sjednicama te vođenja i pisanje zapisnika sa sjednice školskih/domskih odbora u svojim ustanovama. Kako bi se otklonila svaka dilema i problem Sindikat ATOS zatražio je tumačenje članka 2. stavka 2. podstavka 6. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (“Narodne novine” br. 2/11) od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odgovorilo je na naveden upit tumačenjem od 24. siječnja 2019. da iz odredbe Pravilnika ne proizlazi da tajnik škole sudjeluje na sjednicama školskog odbora, a s obzirom da na istima ne sudjeluje nije obvezan niti voditi zapisnik na njima“.

Navedeno tumačenje moglo bi se analogijom primijeniti i na osnovne škole jer je navedena formulacija identična za osnovne i srednje škole, kako je to regulirano člankom 2. stavkom 2. podstavkom 4. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi („Narodne novine“, br. 40/14).

Iako ovakvo tumačenje nije novo jer je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ranije na identičan način tumačilo navedenu odredbu, u nastavku Vam dostavljamo cijeli odgovor pravne službe Ministarstva.

 

Poštovani, 

vezano uz Vaš dolje navedeni upit, a s obzirom na obvezu tajnika srednjoškolskih ustanova da vode zapisnike na sjednicama školskog odbora, očitujemo se kako slijedi.

Odredbom članka 102. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) propisano je da školska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar.

Sukladno odredbama članka 2. stavka 2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“, broj: 2/11) – u daljnjem tekstu: Pravilnik, tajnik srednjoškolske ustanove obavlja sljedeće poslove: izrađuje normativne akte, ugovore, rješenja, odluke, provodi i tumači pravne propise školske ustanove, poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar, obavlja poslove vezane uz zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, koordinira i kontrolira rad tehničkog osoblja u suradnji s ravnateljem, sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju za školski (domski) odbor, surađuje i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu, uredima državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Gradom Zagrebom, nabavlja pedagošku dokumentaciju i potrošni materijal, izrađuje plan godišnjih odmora te obavlja i ostale administrativne poslove kao i poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa školske ustanove.

Ujedno, sukladno stavku 3. istoga članka Pravilnika, ako srednjoškolska ustanova, prema kriterijima, nema zaposlenoga administrativnog radnika, tajnik obavlja i sljedeće poslove: arhivira podatke o učenicima i zaposlenicima, izdaje potvrde, duplikate svjedodžbi i ovjerava dokumente o školovanju, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničkim maticama (e-Matica, CARNET), priprema podatke za provođenje državne mature i nacionalnih ispita, poslove zaprimanja, razvrstavanja, urudžbiranja, otprema i arhivira poštu te obavlja ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada srednjoškolske ustanove.

Napominjemo kako iz formulacije odredbe Pravilnika sukladno kojoj tajnik škole sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju za školski (domski) odbor ne proizlazi da tajnik škole sudjeluje na sjednicama školskog odbora, a s obzirom da na istima ne sudjeluje nije obvezan niti voditi zapisnik na njima.

S poštovanjem,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Samostalni sektor za pravne poslove

 

Sindikat administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima © 2016 Frontier Theme